قاعدة علی الید (رساله): تاریخچهٔ نسخه‌ها

انتخاب تفاوت: دکمه‌های گرد کنار ویرایش‌هایی که می‌خواهید با هم مقایسه کنید را علامت بزنید و دکمهٔ Enter یا دکمهٔ پایین را فشار دهید.
اختصارات: (کنونی) = تفاوت با نسخهٔ فعلی، (قبلی) = تفاوت با نسخهٔ قبلی، (جز) = ویرایش جزئی.

‏۱۱ فروردین ۱۴۰۲

‏۹ فروردین ۱۴۰۲

‏۲۳ اسفند ۱۴۰۱

‏۹ اسفند ۱۴۰۱

‏۲۱ بهمن ۱۴۰۱

‏۱۱ بهمن ۱۴۰۱

‏۸ دی ۱۴۰۱

‏۶ دی ۱۴۰۱

‏۲۲ آذر ۱۴۰۱

‏۱۸ آذر ۱۴۰۱